Menu

Mori Coffee

MENU

Americano

Khách Hàng Yêu Thích.

85.000 VNĐ

Cappucino Robusta

Khách Hàng Yêu Thích.

75.000 VNĐ

Latte ( Robusta )

Khách Hàng Yêu Thích.

75.000 VNĐ

Caffe Mocha

Khách Hàng Yêu Thích.

105.000 VNĐ

Decaf Caffe Latte

Khách Hàng Yêu Thích.

95.000 VNĐ

Türk kahvesi

Khách Hàng Yêu Thích.

85.000 VNĐ

Frappé

Khách Hàng Yêu Thích.

75.000 VNĐ

Café au Lait

Khách Hàng Yêu Thích.

75.000 VNĐ

Eiskaffee

Khách Hàng Yêu Thích.

105.000 VNĐ

Mazagran

Khách Hàng Yêu Thích.

95.000 VNĐ

Latte Nóng (Arabica )

Khách Hàng Yêu Thích Nhất

95.000 VNĐ

Menu

Danh mục nổi bật tại Mori Coffee

5 món yêu thích nhất của quán Mori Coffee cho quý khách tham khảo ♥️

Americano

Khách Hàng Yêu Thích.

85.000 VNĐ

Cappucino Robusta

Khách Hàng Yêu Thích.

75.000 VNĐ

Latte ( Robusta )

Khách Hàng Yêu Thích.

75.000 VNĐ

Caffe Mocha

Khách Hàng Yêu Thích.

105.000 VNĐ

Decaf Caffe Latte

Khách Hàng Yêu Thích.

95.000 VNĐ